Smart Software Engineering Lab at East China Normal University

PUBLICATION

2022

Ting Su, Lingling Fan, Sen Chen, Yang Liu, Lihua Xu, Geguang Pu, Zhendong Su
IEEE Transactions on Software Engineering  ·  01 Apr 2022
Liangru Sun, Felix Juefei-Xu, Yihao Huang, Qing Guo, Jiayi Zhu, Jincao Feng, Yang Liu, Geguang Pu
arXiv  ·  19 Jan 2022

2021

Yihao Huang, Felix Juefei-Xu, Qing Guo, Yang Liu, Geguang Pu
arXiv  ·  24 Nov 2021
Ting Su, Yichen Yan, Jue Wang, Jingling Sun, Yiheng Xiong, Geguang Pu, Ke Wang, Zhendong Su
Proceedings of the ACM on Programming Languages  ·  20 Oct 2021
Yihao Huang, Qing Guo, Felix Juefei-Xu, Lei Ma, Weikai Miao, Yang Liu, Geguang Pu
Proceedings of the 29th ACM International Conference on Multimedia  ·  17 Oct 2021
Jingling Sun, Ting Su, Junxin Li, Zhen Dong, Geguang Pu, Tao Xie, Zhendong Su
Proceedings of the 30th ACM SIGSOFT International Symposium on Software Testing and Analysis  ·  11 Jul 2021
Shengping Xiao, Jianwen Li, Shufang Zhu, Yingying Shi, Geguang Pu, Moshe Vardi
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence  ·  18 May 2021

2020

Yueling Zhang, Geguang Pu, Jun Sun
Proceedings of the 35th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering  ·  21 Dec 2020
Jincao Feng, Weikai Miao, Hanyue Zheng, Yihao Huang, Jianwen Li, Zheng Wang, Ting Su, Bin Gu, Geguang Pu, Mengfei Yang, Jifeng He
Proceedings of the 28th ACM Joint Meeting on European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering  ·  07 Nov 2020
Dominik Winterer, Chengyu Zhang, Zhendong Su
Proceedings of the 41st ACM SIGPLAN Conference on Programming Language Design and Implementation  ·  06 Jun 2020

2019

Chengyu Zhang, Ting Su, Yichen Yan, Fuyuan Zhang, Geguang Pu, Zhendong Su
Proceedings of the 2019 27th ACM Joint Meeting on European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering  ·  12 Aug 2019
Jianwen Li, Shufang Zhu, Geguang Pu, Lijun Zhang, Moshe Y. Vardi
Formal Methods in System Design  ·  02 Jan 2019

2018

Jianwen Li, Kristin Y. Rozier, Geguang Pu, Yueling Zhang, Moshe Y. Vardi
arXiv  ·  09 Nov 2018
Chengyu Zhang, Yichen Yan, Hanru Zhou, Yinbo Yao, Ke Wu, Ting Su, Weikai Miao, Geguang Pu
Proceedings of the 40th International Conference on Software Engineering: Software Engineering in Practice  ·  27 May 2018

2017

Jianwen Li, Shufang Zhu, Yueling Zhang, Geguang Pu, Moshe Y. Vardi
2017 IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design (ICCAD)  ·  01 Nov 2017